REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „OSTRA PROMOCJA 2”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Ostra promocja 2” dla kupujących zestaw - zlewozmywak marki Franke wykonany z Fragranitu lub ceramiki Fraceram oraz dowolna bateria Franke – w dowolnym sklepie internetowym lub stacjonarnym w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej (zwanego dalej Akcją promocyjną) jest WETWO z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-058, ul. Starkowska 4, posiadająca NIP 49903605285 oraz REGON 320072701, (zwaną dalej: Organizatorem).

1.2. Organizator działa na zlecenie Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, poczta Raszyn (05-090), przy ul. Franke 1, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000132692, posiadającą NIP: 5220101266 (zwanej dalej: Franke Polska).

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.4. Akcja promocyjna trwać będzie w okresie od 15 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 , o ile pula nagród przeznaczonych przez Organizatora do wykorzystania w ramach Akcji Promocyjnej nie zostanie wyczerpana przed upływem terminu trwania promocji, na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w dowolnych sklepach internetowych i stacjonarnych. W sklepach internetowych Akcja Promocyjna obowiązuje od 15 marca 2018 roku od godziny 00:00 do 31 sierpnia 2018 roku do godziny 23:59 – decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego.

1.5. Akcją promocyjną objęty jest zestaw, w którego skład wchodzi 1 zlewozmywak marki Franke wykonany z Fragranitu lub ceramiki Fraceram oraz 1 dowolna bateria marki Franke (zwane dalej: Zestaw produktów promocyjnych). Zakup całego Zestawu produktów promocyjnych musi być udokumentowany na jednym paragonie lub fakturze VAT.

1.6. Akcja promocyjna polega na nagradzaniu (Nagroda, pkt. 3.1. Regulaminu) każdego z Uczestników kupujących Zestaw produktów promocyjnych w okresie trwania Akcji promocyjnej (pkt. 1.4. Regulaminu), aż do wyczerpania puli nagród (pkt. 3.3. Regulaminu) przy zachowaniu warunków niniejszego Regulaminu.

1.7. Materiały informacyjne na temat Akcji promocyjnej udostępniane będą na stronie internetowej www.franke.pl, www.ostrapromocja.pl oraz w punktach sprzedaży biorących udział w promocji.

1.8. Udział w Akcji promocyjnej jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny.

2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1. Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (zwanych dalej:„Uczestnikami”).

2.2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej mogą być osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, jeżeli zakup Produktów nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

2.3. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy:
a) Franke Polska Sp. z o.o.;
b) WETWO;
c) studiów mebli kuchennych;
d) sklepów firmowych producentów mebli kuchennych;
e) sklepów sanitarnych;
f) salonów łazienkowych;
g) sieci sklepów DIY;
h) specjalistycznych punktów sprzedaży urządzeń AGD;
oraz innych współorganizujących Akcję promocyjną, członków ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Akcji promocyjnej. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

2.4. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić 1 Zestaw produktów promocyjnych marki Franke.

2.5. Uczestnicy przystępujący do Akcji promocyjnej, winni dokonać zakupu Zestawu produktów promocyjnych w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Akcji promocyjnej „Ostra promocja 2” (zwany dalej: Formularzem), dostępny na stronie internetowej www.ostrapromocja.pl. Do Formularza należy dołączyć czytelny skan dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

2.6. Prawidłowe wypełnienie Formularza polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich jego pól, w tym podaniu następujących danych:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
c) numer telefonu kontaktowego;
d) adres e-mail;
e) numer dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT);
f) model zlewozmywaka;
g) model baterii;
h) data zakupienia Produktów promocyjnych;
i) Dane firmy, w której zakupiono Produkty promocyjne (nazwa, miasto, NIP).

2.7. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do 30 dni od daty zakupu Produktu promocyjnego (decyduje data rejestracji na stronie internetowej www.ostrapromocja.pl). Niedotrzymanie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów skutkuje utratą prawa do otrzymania Nagrody.

2.8. Akcja promocyjna nie łączy się z promocją, gdzie nagrodą dla uczestnika jest zestaw garnków Alessi for Franke.

3. NAGRODY

3.1. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest zestaw noży kuchennych Victorinox (zwane dalej: Nagrodą) o wartości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych).

3.2. Jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, w związku z czym na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012. 361 z późn. zm.) Nagroda ta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.3. Łączna ilość Nagród w Akcji promocyjnej jest ograniczona do puli 1500  zestawów noży kuchennych Victorinox – łączna wartość nagród wynosi 97 500 zł.

3.4. Wyczerpanie puli Nagród jest jednoznaczne z zakończeniem Akcji promocyjnej. Informacja o wyczerpaniu się puli Nagród umieszczona zostanie na stronie internetowej Akcji promocyjnej - www.ostrapromocja.pl niezwłocznie po zaistnieniu tej okoliczności.

3.5. Organizator przekazuje Nagrody dla Uczestników bez potrącania podatków. Na pisemną prośbę Uczestnika, Organizator przekaże Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zdobycia Nagrody. Uczestnik jest zobowiązany dokonać rozliczenia otrzymanych nagród w ramach prowadzonej księgowości i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

3.6. W przypadku nieodebrania w terminie, przez Uczestnika, przesyłki zawierającej Nagrodę, Nagroda przepada. Za nieodebranie przesyłki w terminie uważa się jej zwrot Organizatorowi przez firmę kurierską.

3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

3.8. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

3.9. Nagroda w postaci bezpłatnego zestawu noży zostanie wydana uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom w terminie wskazanym w informacji o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Akcji Promocyjnej, która zostanie wysłana drogą mailową.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W AKCJI PROMOCYJNEJ

4.1. Organizator Akcji promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za:
a. nieprawidłowe wypełnienie Formularza przez Uczestnika,
b. za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Akcji promocyjnej lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych na Formularzu, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika.

4.2. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane przez Uczestników najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji promocyjnej w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora – podmiotu odpowiedzialnego za realizację Akcji promocyjnej: WETWO, 61-058 Poznań, ul. Starkowska 4 z dopiskiem „Reklamacja”.

4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.

4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4.7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń względem Organizatora na drodze sądowej.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych jest WETWO z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-058, ul. Starkowska 4, posiadająca NIP 49903605285 oraz REGON 320072701 (zwany dalej: Administratorem). Uczestnik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Anna.Raczynska@wetwo.pl

WETWO informuje, że dane osobowe podane w związku z Akcją promocyjną przetwarzane są:

5.1.1. w celu udziału w Akcji promocyjnej, w tym wydania i dostarczenia Nagród oraz rozpatrywania reklamacji - w przypadku tego celu:
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Akcji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i otrzymania Nagrody,
  • podmiotami przetwarzającymi dane Uczestników są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe Uczestników,
  • dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Akcją promocyjną lub cofnięcia zgody przez Uczestnika,
  • Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych Uczestników: imię i nazwisko, adres, telefon, data zakupu Zestawu produktów promocyjnych, e-mail, modele Produktów Promocyjnych, fakt udziału w Akcji promocyjnej, miejsce zakup Produktów Promocyjnych, data wysłania Formularza
5.1.2. w celach marketingowych – w przypadku tego celu:
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby której dane dotyczą - art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • odbiorcami danych są: Organizator, agencje reklamowe, marketingowe świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe,
  • dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  • przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, telefon, datę zakupu, e-mail, informacje o nabytym Zestawie produktów Promocyjnych, miejsce nabycia Zestawu produktów promocyjnych, fakt udziału w Akcji promocyjnej,
  • Uczestnik nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
5.1.3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przekazanie po zakończeniu Akcji Promocyjnej swoich danych osobowych przez Administratora do firmy Franke Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, poczta Raszyn (05-090), przy ul. Franke 1. W momencie przekazania danych osobowych do Franke Polska Sp. z o.o. wszystkie dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników firmy WETWO. Obowiązki Administratora przejmuje firma Franke Polska Sp. z o.o. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych przez Franke Polska Sp. z o.o., nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz usunięcia. Od dnia 25 maja 2018 r Uczestnik posiada:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę, Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych przez Uczestnika, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.

5.4. Administrator zapewnia, że żadne z przekazanych danych osobowych nie będą:
a) automatycznie profilowane;
b) przetwarzane poza krajami EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje UE i EFTA z wyłączaniem Szwajcarii).

5.5. W celu otrzymywania od Franke Polska Sp. z o.o. informacji handlowych o produktach i usługach Franke, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody - zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nierzetelnych danych.

6.2. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne zostaną uznane za nieważne i tym samym nie będą brały udziału w Akcji promocyjnej.

6.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji promocyjnej w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.

6.4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej.

6.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Akcji promocyjnej nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

6.6. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

6.7. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ostrapromocja.pl

6.8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiana przepisów prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, praw konsumentów, ochrony danych osobowych oraz innych przepisów mających zastosowanie do przeprowadzania akcji promocyjnych. Organizator niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn uzasadniających zmianę Regulaminu, poinformuje o tym fakcie Uczestników, na stronie internetowej www.ostrapromocja.pl

6.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.